Waar staan we voor?

Missie

De stichting Brabantse Aa heeft ten doel om de cultuur-historische waarde rondom de rivier de Aa te vergroten en meer beleefbaar te maken, teneinde ingezetenen meer bewust te laten worden van hun omgeving met zijn historie en gasten langer in dit gebied te laten verblijven. Daarin levert de stichting een bijdrage in de economische ontwikkeling en het welzijn van gasten en ingezetenen.

Beleidsplan

Wij trachten ons doel te bereiken door het opzetten en onderhouden van netwerken en projectwerkgroepen en het onderzoeken van subsidie mogelijkheden. Dit doen we door per programma onderdeel projectplannen op te stellen, waarin duidelijk wordt wat we beogen en welke middelen daarvoor nodig zijn. Per project worden fondsen, donateurs en subsidies gezocht die er voor moeten zorgen dat het project uitgevoerd kan worden. Alle ontvangen middelen komen ten goede aan het programma met al zijn deelprojecten. Dit alles zonder enig winstoogmerk. Voor het opbouwen van vermogen en/of reserves kan alleen sprake zijn als daar een gegronde reden voor is, zoals onderhoud en beheer gebouwen. Of dit wenselijk is zal moeten blijken uit de projectplannen.

Daarnaast communiceren wij actief over het programma en de bijbehorende voortgang en monitoren wij de kwaliteit van de uitvoering.

Stichting Brabantse Aa is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur

Bestuurslid Wim van der Heijden      Bestuurslid Casper Hoenderdos    Bestuurslid Sabine Sleddens
Voorzitter                          Penningmeester                Secretaris
Wim van der Heijden        Casper Hoenderdos          Sabine Sleddens

Alle bestuurders zijn onbezoldigd. Onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben gemaakt door hun functie bij de Stichting worden vergoed.

Verantwoording

Met enige trots presenteren wij ons eerste jaarverslag over het jaar 2023.

 

Contact

Wilt u meer informatie over onze activiteiten of onze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een bericht naar info@brabantseaa.nl

De stichting Brabantse Aa is gevestigd in Heeswijk-Dinther.

RSIN is nummer 864132451

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA